Ыбырай
Алтынсарин
Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі
Республикалық ғылыми-педагогикалық кітапханасы

Библиографиялық мәліметтер

Ыбырай Алтынсарин туралы әдебиеттердің библиографиялық тізімі:

Шифр

Название

Автор

Место хранения

ББК

83

Собрание сочинений: В 3-х томах. Т.2 / Алтынсарин, Ибрагим; АН Каз.ССР, Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч.Валиханова. - Алма-Ата: Наука, 1976. – 424 с

ЧЗУМЛ

ББК

84 Қаз 7

Алтынсарин Ы.

Екі томдық шығармалар жинағы. / Ы. Алтынсарин.  Электрондық ресурс. –  Алматы : Қазығұрт, 2003. – Т 1. – 240 б.

ЭЧЗ

ББК

Каз 2

Собрание сочинений в трех томах. Т.3 / Алтынсарин, Ибрагим; Редкол.: А. Нусупбеков, С.Кенесбаев, Б.Сулейменов ( отв.ред.); АН КазССР, Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч.Валиханова. - Алма-Ата: Наука, 1978. – 352 с.

АНХЛ;  ЧЗУМЛ

ББК

74.03

Алтынсарин Ы.

Екі томдық шығармалар жинағы. / Ы. Алтынсарин.  Электрондық ресурс. – Астана : Мастер По, 2009. – 193 б.

ЭЧЗ

ББК

83.3 Қаз

Ыбырай Алтынсарин тағлымы : әдеби-сын мақалалар мен зерттеулер / құраст. М. Жармұхамедов. - Электрондық ресурс. – Алматы : Жазушы , 1991. – 384 б.

ЭЧЗ

ББК

86.3

Алтынсарин Ы.

Мұсылманшылықтың тұтқасы: шариат-ул-ислам / Ы. Алтынсарин ; жауап.ред. А. Сейдімбеков.  Электрондық ресурс. – Алматы : Қазақстан; ТПО Қаламгер, 1991. – 80 б.

ЭЧЗ

ББК

83.3 Казя72

Қазақ хрестоматиясы / Алтынсарин, Ыбырай (Ибраhим). - Алматы: Бiлiм, 2003. – 112 б.

ЧЗУМЛ

ББК

83.3

Ыбырай Алтынсарин., Шәкәрім Құдайбердіұлы  / Құраст.: Р.Башарұлы, Б.Иманбекова, А.Құсайынов, С.Ізтілеуова. - Алматы: ҚЭ, 2007. – 632 б.

АНХЛ

ББК

83Қаз

Алтынсарин Ы.

Таңдамалы шығармалары / Ы. Алтынсарин. – Алматы : Ғылым, 1994. – 288 б.

АНХЛ

ББК

84.Қаз

Таза бұлақ: Өлеңдер, әңгiмелер, хаттар / Алтынсарин, Ыбырай. - Алматы: Жазушы, 1988. – 320 б.

АНХЛ

ББК

84Қаз7-5

Алтынсарин Ы.

Өнер-білім бар жұрттар: өлеңдер, әңгімелер,  очерктер,хаттар мен естеліктер / Ы.  Алтынсарин. – Алматы : Жалын, 1991. – 240 б.

ЧЗУМЛ

ББК

84 Қаз7

Алтынсарин Ы.

Таза бұлақ : өлеңдер, әңгімелер, очерктер, хаттар. / Ы.  Алтынсарин. – Алматы : Раритет, 2008. – 208 б.

АНХЛ

ББК

63.3(5Каз)

Алтынсарин Ы.

Этнографиялық очерктер және ауыз әдебиет үлгілері  = Этнографические очерки и образцы устного творчества : изд. 2-е, доп. / И. Алтынсарин. - Электрондық ресурс. - Алматы : Алтын кітап, 2007. – 166 б.

ЭЧЗ

ББК

84 Қаз 7

Алтынсарин Ы.

Екі томдық шығармалар жинағы  / Ы. Алтынсарин.- Электрондық ресурс. – Алматы : Қазығұрт, 2003. – Т 1.– 240 б.

ЭЧЗ

ББК

74.03

Алтынсарин Ы.

Екі томдық шығармалар жинағы / Ы. Алтынсарин. – Электрондық ресурс. – Астана : Мастер По, 2009. – Т 2.– 193 б.

ЭЧЗ

ББК

86.3

Алтынсарин Ы.

Мұсылманшылықтың тұтқасы: шариат-ул-ислам / Ы. Алтынсарин ; жауап. ред. А. Сейдімбеков. Электрондық ресурс. – Алматы : Қазақстан; ТПО Қаламгер, 1991. – 80 б.

ЭЧЗ

ББК

84Қаз 7-44

Алтынсарин  Ы.

Бір уыс мақта: әңгімелер / Ы. Алтынсарин ; құраст. Д. Әшімханұлы. – Астана : Таным, 2003. – 80 б.

ЭЧЗ

ББК

73

Алтынсаринские чтения: посвященные 150-летию со дня рождения великого педагога казахского народа Ибрая Алтынсарина. / сост. и ред.: проф. А. Ламашев. - Ресурс Интернета. – Аркалык : [б. и.], 1991. – Ч.2. – 48 с. – (Арк.ГПИ им. И.Алтынсарина и его науч.- педагог. музей. Аркалыкское городское общество краеведов).

ЭЧЗ

ББК

84Каз

Ай, заман-ай, заман-ай...: бес ғасыр жырлайды / құраст.: М. Мағауин, М. Байділдаев. – Алматы : Қазақ ССР Баспасөз жөніндегі мемлекеттік комитеті Бас редакциясы-РРБ., 1991. – 496 б.

ЧЗУМЛ

ББК

74.26 я72

Аманов  Ш. 

Әдебиет: оқулық. Хрестоматия. 29-бас. / Ш. Аманов. – Алматы : Мектеп, 2001. – 208 б.

АУЛ

ББК

83.3

Әуезов М. Шығармаларының елу томдық толық жинағы / М. Әуезов. – Алматы : Жібек жолы, 2007. – Т. 29. – 432 б.

АНХЛ

ББК

83.3 Каз

Әдебиет оқу кітабы : 6 кл.арн.оқулық-хрестоматия / /құраст: Ш. Кәрібаев, С. Тілешева С. т.б. - Алматы : Мектеп, 1989.  –256 б.

ЧЗУМЛ; АУЛ

ББК

84Қаз.7-44

Әлмағамбет Б.

Торғайдың топжарғандары: Торғай ақын - жыршылары туралы әдеби зерттеулер, очерктер / Б. Әлмағамбет. – Электрондық ресурс . –  Алматы, 2005. – 240 б.

ЭЧЗ

ББК

63.3 я 6

Әбдешев М. Е.

Қазақ портреттерінің тарихы: көпшілік-танымдық басылым / М. Е. Әбдешев. Электрондық ресурс. – Алматы : Алматыкітап баспасы, 2008. – 184 б.

ЭЧЗ

ББК

84(0)5 Қаз

Altьnsarь ulь Ь.

Өlender сьjnagь  = Избранные произведения / Ы. Алтынсарин. Электрондық ресурс. – Almatь : Qazagьstan kөrkem эdebijet baspasь, 1935. – 54 б.

ЭЧЗ

ББК

74.03

Бижанова  Ғ. Қ.

Ыбырай танымының: кешегісі мен бүгінгісі: оқу әдістемелік құрал / Ғ. Қ. Бижанова. Электронный ресурс. – Арқалық : АрқМПИ РББ, 2010. – 223 б.

ЧЗУМЛ; АУЛ;,

№ 2 корпус

ББК

84 Каз 7

Білгеннің пайдасы:  қазақ ақын-жазушыларының балаларға арналған шығармалары / құраст. Е. Дүйсенбайұлы. – Алматы : Жазушы , 2009. – 320 б.

АНХЛ

ББК

82.3 Қаз

Бес ғасыр жырлайды: ХV ғасырдан ХХ ғасырдың бас кезіне дейінгі қазақ ақын-жырауларының шығармалары. Үш томдық. / құраст. М. Байділдаев. – М. Мағауин. – Алматы : Жазушы, 1984. – Т.2.– 336 б.

АНХЛ

ББК

74.00

Болашақ педагогтардың ғылыми құзыреттілігін қалыптастырудағы инновациялық үдерістер: " Алтынсарин оқулары - 2015 "республикалық ғылыми - тәжірибелік конференция материалдары 27 қараша 2015 жыл = Инновационные процессы в формировании исследовательских компетенций будущих педагогов : материалы республиканской научно – практической конференции "Алтынсаринские чтения - 2015 " 27 ноября 2015 года / бас ред. г.ғ.д. С.Б. Қуанышбаев. - Арқалық : АрқМПИ, 2015. - 452 б.

ЧЗУМЛ

ББК

63

Галиев, В. З.

Ссыльные революционеры в Казахстане : вторая половина ХIХ века / В. З. Галиев. – Алма-Ата : Казахстана, 1978. – 139 с.

АНХЛ

ББК

84 Қаз 7-5

Ғасырлар тоғысындағы қазақ жыры: ХІХ ғасырдағы және ХХ ғасырдың басындағы поэзия. – Алматы : "Раритет", 2007. – 392 б.

АНХЛ

ББК

94.3

"Дружба народов-времен связующая нить": к 170-летию со дня рождения И. Алтынсарина). – Аркалык : АркГПИ, 2011. – 191 с. – Министерство образования и науки Республики Казахстан Аркалыкский государственный педагогический институт им.И. Алтынсарина.

ЧЗУМЛ; АУЛ

ББК

63.3 (Каз.)

Джумагулов, К. Т.

Ибрай Алтынсарин и развитие культуры казахского народа/ К.Т. Джумагулов. Электрондық ресурс. – Алма-Ата : Казахстан, 1984. – 204 с.

 

ЭЧЗ

ББК

84Қаз.7

Дербiсәлин, Ә.

Ыбырай (Ибраһим) Алтынсарин: деректі баян / Ә.Дербісәлин.  Электрондық ресурс. – Алматы : Арда, 2005. – 216 б.

ЭЧЗ

ББК

83.3(0)5

Джумагулов  К. Т.

Ибрай Алтынсарин – поэт - просветитель и деятель культуры / К.Т. Джумагулов.  Электронный ресурс. – Алма-Ата : Знание, 1978. – 28 с.

ЭЧЗ; АНХЛ

ББК

84(5Каз)

"...деген екен!": ел аузынан жинаған. / А. Сейдімбек. –Астана : Елорда, 2009. – 336 б.

АНХЛ

ББК

84

Жеті ғасыр жырлайды:  XIV ғасырдан  XX ғасырдың бас кезіне дейінгі қазақ ақын - жырауларының шығармалары/ құраст: Е. Дүйсенбайұлы. – Алматы : Жазушы,  2004. – Т.2. – 528 с.

АНХЛ

ББК

84 Қаз 7-44

Жиырма бес:  Әдеби эссе, сын мақалалар / Б. Сарбалаұлы.  -  Алматы : Ан Арыс, 2008. –  Т. 1. – 280 б. – Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитетінің бағдарламасы бойынша шығарылып отыр.

АНХЛ

ББК

83.3

Собрание сочинений: В 3-х томах. Т.2 / Алтынсарин, Ибрагим; АН Каз.ССР, Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч.Валиханова. - Алма-Ата: Наука, 1976. – 424 с

АНХЛ

ББК

84 Қаз 7-44

Қазақ балалар әдебиетінің классикалық үлгілері: бес томдық / құраст.: Г. Орда,  А. Әлібекұлы,. А. Қалиева. - Алматы : Орда, 2011. – Т.2. – 366 б.

ЧЗУМЛ; АНХЛ

ББК

63.5

Күйеу келтір, қыз ұзат  / құраст. Ш. Керімов. – Алматы : Ана тiлi, 1992. – 112 б.

ЧЗУМЛ; АНХЛ

ББК

83.3қазя72

Қазақ әдебиетіне арналған хрестоматия: оқу құралы. 10-сынып / құрас.С.Т. Елікбаев. – Астана : Арман-ПВ, 2006. – 480 б.

ЧЗУМЛ

ББК

83.3 Қаз я72

Қирабаев С. 

Қазақ әдебиеті: оқулық. 10-сынып / С. Қирабаев, Қ. Мырзағалиев. – Алматы : Мектеп, 2003. – 272 б.

АУЛ

ББК

74.03

Калкеева К. Р.

Учебники Ибрая Алтынсарина / К.Р. Калкеева. Ресурс Интернета. – Джезказган : ЗАО "Жеу", 2002. – Кн. 1. – 137 с.

ЭЧЗ

ББК

83.3(5Қаз)

Кенжебаев Б. 

Түрік қағанатынан бүгінге дейін/ Б. Кенжебаев ; құраст. Қ. Ергөбек. Электрондық ресурс. – Алматы: Ана тілі ЖШС, 2004. – 344 б..

 

ЭЧЗ

ББК

74.261.4

Көркем тексті лингвистикалық талдау / құраст.: Р.Сыздықова, Б. Шалабаев. - Алматы : Мектеп, 1989. - 128 б.

АУЛ; ЧЗУМЛ

ББК

74.03

Қалиұлы С.

Қазақ  этнопедагогикасының  теориялық негіздері мен тарихы : оқу құралы / С. Қалиұлы.  Электронный ресурс. – Алматы : Білім, 2003. – 280 б.

ЭЧЗ

ББК

83.3

Климович Л. И.

Литература народов СССР: хрестоматия для высших учебных заведений. изд. 3-е перераб. / Л. И. Климович. – М. : Просвещение, 1971. – Ч.2.– 473 с.

ЧЗУМЛ; СК№1; АУЛ

ББК

83.3Қаз

Құрманов М. 

Өмір, қандай тәтті еді: зерттеулер, очерк-эсселер, өлеңдер, аудармалар / М. Құрманов.  – Алматы : Жазушы , 1994. – 288 б.

АНХЛ

ББК

83.Қаз

Қазақ балалар поэзиясының антологиясы / құраст.: М. Әлімбаев, Қ. Баянбаев. – Алматы : Жалын, 1977. –  460 б.

АНХЛ

ББК

83

Қазақ әдебиеті: оқулық / Т. Сыдықов. – Алматы : Республикалық баспа кабинеті, 1995. – 172 б.

СК№2 ; ЧЗУМЛ

 

ББК

87.3

Қазақ ағартушыларының философиясы: жиырма томдық. – Астана : Аударма баспасы, 2007. – Т.10. –  473 б.

ЧЗУМЛ

ББК

87.3

Қазақ халқының философиялық мұрасы: ислам философиясы. 20 томдық.  – Астана : Аударма, 2005. – Т.10. - 534 б.

АНХЛ

ББК

74.03

Қазақтың тәлімдік ой-пікір антологиясы:  VI ғасырдан XX ғасырдың басына дейінгі кезең / редкол. алқ. : Ш. Шаяхметов, Қ.Б. ,Жарықбаев. – Алматы : Рауан, 1994. – 320 б.

АНХЛ

ББК

83(5Каз)

Қазақ прозасы: хрестоматия. 3 томдық. Х-ХХғ.ғ. / құраст: Х.Ж. Сүйіншәлі.  – Алматы : Ғылым, 2001. – 672 б.

ЧЗУМЛ

ББК

74.03

Коркина В. И.

Атлас по истории педагогики : учеб. пособие для студ. дневной и заочной форм обучения пед. специальностям / В. И. Коркина. - Караганда : КарГУ, 2003. - 270 с.

ЭБ

ББК

74

Ламашев  Ә. Ыбырай Алтынсарин және оның орыс достары мен ізбасарлары / Ә. Ламашев. – Алматы : Қазақстан, 1988. – 184 б.

АНХЛ

ББК

92

Музей истории образования им. Ы. Алтынсарина: путеводитель. – Аркалык : [б. и.], 2009. – 25 с. – Министерство образования и науки Республики Казахстан  АркГПИ им. И. Алтынсарина.

ЧЗУМЛ

ББК

83.3(5Каз)я722

Мақпырұлы С.  Қазақ әдебиет : оқулық. 2-басылым / С. Мақпырұлы, Т. Сыдықов. – Астана : Фолиант, 2011. – 1 бөлім. –  192 б.

АНХЛ

ББК

84 Қаз7-5

Мұқатов Н. Жанымның жасыл жапырақтары : өлеңдер / Н. Мұкатов. – Алматы : Жазушы , 2004. – 200 б.

ЭЧЗ

ББК

76.01

Оспанов С.

Қазақ ақындарының публицистикасы: монография / С. Оспанов.  – Астана : Фолиант, 2011. – 469 б.

ЧЗУМЛ; АНХЛ

ББК

84 Қаз 7

Ораз Н. Көп томдық шығармалар жинағы/ Н. Ораз.  Электрондық ресурс. – Алматы : Санат, 2007. –  Т.2. –464 б.

ЭЧЗ

ББК

74.03(2)

Сыдықов Ә. 

Ы.Алтынсариннің педагогикалық идеялары мен ағартушылық қызметі: орыс тілінен өңделіп екінші басылуына сәйкес қазақ тіліне аударылды / Ә.Сыдықов ; бас. ред. Ә. Сембаев. Электрондық ресурс. – Алматы : Мектеп, 1969. – 155 б

ЭЧЗ

ББК

83.3 Каз

Сатпаева  Ш. К.

Казахская литература: народное поэтическое творчество / Ш. К. Сатпаева . – Алма-Ата : Мектеп, 1985. – 279 с.

ЧЗУМЛ; АУЛ; СК№1

ББК

74.26

Сыздықова Р. 

Көркем тексті лингвистикалық талдау: оқу құралы / Р. Сыздықова. – Алматы : Мектеп, 1989. – 128 б.

ЧЗУМЛ; АУЛ; СК№2

ББК

87.3

Сегизбаев О. А.

Казахская философия xv- начала xx века: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / О. А. Сегизбаев. – Алматы : Ғылым, 1996. – 472 с.

АУЛ;  ЧЗУМЛ ; СК№2;,

№ 2 корпус

ББК

83. Р2

Симашко М.

Колокол : исторический роман / М. Симашко. – Алма-Ата : Жазушы, 1982.– 336с.

АНХЛ

ББК

83.3Қаз

Сүйіншәлиев Х. 

ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті : оқулық / Х. Сүйіншәлиев. – Алматы : Мектеп, 1986. – 236 б.

 

АУЛ

ББК

74

Садуақасов Е. 

С. Көбейұлының мұралары: оқу құралы / Е. Садуақасов. – Алматы : Қазақ  университетi, 1991. – 144 б.

 

ЧЗУМЛ; АУЛ; АНХЛ

ББК

83.3 (5 Қаз)

Торғай жазушылары: анықтамалық / құраст. С. Кенжеахметов. – Арқалық : "Полиграфия" ӨБ, 1991. – "Қазақ тілі" қоғамының Торғай облыстық ұйымы. Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтының қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасы.

ЭЧЗ

ББК

83

Талжанов С.

Аударма және қазақ әдебиетінің мәселелері./ С. Талжанов. –  Алматы :  Ғылым баспасы, 1975. – 286 б.

АНХЛ

ББК

63.3

Тарих-адамзат ақыл-ойының қазынасы: он томдық. Жаңа замандағы тарихи ой  / құраст.: Л.Л. Батурина, Е.Ж. Валиханов, И.В. Ерофеева. – Астана : Фолиант, 2005. – Т. 4. – 432 б.

ЧЗУМЛ

ББК

87.7

Уразбеков А. 

Этические воззрения  Ибрая Алтынсарина   / А. Уразбеков.  Электронный ресурс. – Алма-Ата : Наука, 1974. – 112 с.

АНХЛ

ББК

87.7

Уразбеков А. 

Этическая мысль в Казахстане : с раннего средневековья до конца XIX в. / А. Уразбеков. – М.: Наука , 1982. – 136 с.

ЧЗУМЛ

ББК

83.3(5Каз)я73

 

Умарова Г. С.

Қазақ әдебиетінің тарихы: оқулық / Г. С. Умарова, С. Ғ. Шарабасов. – Астана : Фолиант, 2007. – 244 б.

ЧЗУМЛ; АУЛ; АНХЛ

ББК

72.3

Ұмытылмас есімдер / құраст: Б. Ысқақов  – Алматы : Қазақстан, 1994. – 224 б. 

ЧЗУМЛ

ББК

84 Қаз 7

ХІХ ғасыр әдебиеті : хрестоматиялық оқу құралы / құраст. Х. Сүйіншәлиев. – Алматы : Ана тiлi, 1992. – 224 б.

ЧЗУМЛ; АУЛ; СК№2

 

ББК

81.2 Каз

Шәбжантайқызы М. 

Шығарма - ой толғауының жүйеленген жемісі: емтихан 2003 / М. Шәбжантайқызы. Электрондық ресурс. – Көкшетау : Келешек, 2003. – 84 б.

ЭЧЗ

ББК

81.2 Қаз

Шәбжантайқызы М. 

Шығарма - тілі дана, іші сара бабалар мұрасының айнасы: шығармалар үлгі - жинағының 2 бөлімі / М. Шәбжантайқызы. Электрондық ресурс. – Көкшетау : Келешек, –  2002. – 98 б.

 

ЭЧЗ

ББК

 83.3

Алтынсарин Ы. Шәкәрім Құдайбердіұлы / бас ред. Б. Аяған. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы , 2007. –  632 б.

АНХЛ

ББК

84

Ысмағұлов Ж.

Алтын ғасырдың ақ таңы / Ж. Ысмағұлов. – Алматы : Арыс, 2009. – 504 б.

АНХЛ

ББК

92

Ыбырай Алтынсарин: әдебиеттер көрсеткіші. – Алматы : Қазақстан, 1979. – 165 б.

АНХЛ

ББК

74.58 я 7

Ыбырай Алтынсарин: методическое пособие / сост. В.Ж. Есиргепова. – Аркалык : [б. и.], 2012. – Министерство образования и науки РК АркГПИ .

АУЛ

 

Условное сокращение

ЧЗУМЛ – читальный зал учебно-методической литературы

ЧЗПИ – читальный зал периодических изданий

АНХЛ – абонемент научно-художественной литературы

АУЛ – абонемент учебной литературы

ЭЧЗ –электронный читальный зал

ЭБ – электронная библиотека

СК№1 -№2 – секция книгохранения